Cho thuê xe cẩu xe nâng và xe nâng người

Chuyên cho thê xe cẩu chuyên dụng từ 10 tấn đến 50 tấn

Chuyên cho thuê xe cẩu thùng từ 2,5 tấn đến 15 tấn

Chuyên cho thuê xe nâng hàng từ 2,5 tấn đến 10 tấn

Chuyên cho thuê xe nâng người từ 8m đến 32m làm việc

Liên Hệ: 0916357499 A Tăng