Cho thuê xe nâng người giá rẻ bình dương 0888221188

Chi tiết

 • Cho thuê xe nâng người
 • Mã Sản Phẩm: GS2646
 • Giá bán: 15 VNĐ
 • Lượt xem: 1855

 

GIỚI THIỆU

Dòng thiết bị xe nâng tự hành GS2646 dạng cắt kéo nhỏ gọn, lý tưởng khi xoay xở trong các không gian chật chội, có khả năng làm việc xuất sắc trong nhà và ngoài công trường, các hoạt động bảo trì và lắp đặt với các bề mặt cứng và bằng phẳng.

A.Tăng: 0916357499 - 0966357499 - 0888221188 - 0888518518

Tư vấn trực tiếp 24/24.

- Nâng người làm việc độ cao từ 6m đến 32m khu vực miền nam.

- Cẩu và vận chuyển hàng hóa từ 500kg trở.

 

Nâng hạ xếp đỡ hàng hóa Container

- Lắp đặt máy móc – thiết bị - Nhà xưởng

- Mua bán Trao đổi các loại xe chuyên dùng

- Xe nâng 2 tấn – 10 tấn, Xe cẩu 2,5 tấn – 200 Tấn

 

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CẨU XE NÂNG XE NÂNG NGƯỜI BÌNH DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN GIÁ TỐT NHẤT.

Công ty chúng tôi có đội xe cực kỳ hùng mạnh, luôn đáp ứng nhu cầu cho khách

hàng khắp nơi trên các khu vực Bình Dương hay các khu vực lân cận. 

Hãy liên hệ ngay để được phục vụ tận nơi

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VĂN TĂNG

109/47/1A Đường số 8 Kp1, P.Linh Xuân Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Hotline: 0916357499 Trần Văn Tăng

 Email: ns.vantang@gmail.com

Website: http://www.vantang.com - www.vtcrental.com

 

Uy tín – Nhanh chóng – An toàn

Đáp ứng nhiệt tình nhu cầu của quý khách

Bãi xe: Ngã tư 550 Dĩ An Bình Dường, Tổng kho Sacombank KCN Sóng Thần, Tổng kho đường sắt dĩ an, Bãi xe miền Nam, Vòng xoay An lạc, Ngã tư thủ Đức,Ngã tư an Sương./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C¸c th«ng sè kü thuËt

 

Models

GS-2646

KÝch th­íc

US

MÐt

ChiÒu cao lµm viÖc tèi ®a

32 ft

9.92 m

A ChiÒu cao sµn lµm viÖc tèi ®a

26 ft

7.92 m

B ChiÒu dµi sµn- bªn ngoµi

                         - më réng

Bµn tr­ît më réng sµn

7 ft 5 in

10 ft 5 in

3 ft

2.26 m

3.18 m

0.91 m

C ChiÒu réng sµn- bªn ngoµi

3 ft 9.3 in

1.15 m

ChiÒu cao cña lan can

3 ft 7 in

1.09 m

ChiÒu cao v¸n ®Ó ch©n

6 in

0.15 m

D ChiÒu cao xÕp gän: lan can gËp

                                 Ray gËp

7 ft 5 in

5 ft 6 in

2.26 m

1.68 m

E ChiÒu dµi - xÕp gän

                    - khi v­¬n

7 ft 11 in

10 ft 10.5 in

2.41 m

3.31 m

F ChiÒu réng

3 ft 10 in

1.17 m

G Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc b¸nh xe

6 ft 1 in

1.85 m

H Kho¶ng c¸ch gÇm xe- t©m

 - víi bé phËn b¶o vÖ ®­îc triÓn khai

4 in

0.75 in

0.10 m

0.019 m

HiÖu suÊt

 

 

Kh¶ n¨ng t¶i

Kh¶ n¨ng t¶i- khi më réng sµn

1000 lbs

250 lbs

454 kg

113 kg

Tèc ®é l¸i- khi xÕp gän

Tèc ®é l¸i- khi n©ng

2.2 mph

0.5 mph

3.5 km/h

0.8 km/h

Kh¶ n¨ng leo dèc khi xÕp gän

30%

B¸n kÝnh quay- bªn trong

0

0

B¸n kÝnh quay- bªn ngoµi

7 ft 6 in

2.29 m

Tèc ®é n©ng/ h¹

30/33 gi©y

§iÒu khiÓn

T­¬ng thÝch

L¸i

Hai b¸nh tr­íc

Phanh ®Üa

Hai b¸nh sau

Lèp cøng kh«ng ®Ó l¹i vÕt

15 x 5 x 11 in

38 x 13 x 28 cm

Nguån nhiªn liÖu

24V DC (4 ¾c quy 6 V 225 Ah)

ThÓ tÝch hÖ thèng thuû lùc

3.75 gal

14.2 L

Träng l­îng m¸y

4312 lbs

1956 kg

         

Tiªu chuÈn: ANSI A92.5, CSA B354.4, ThÝch hîp CE, AS 1419.10, PB-10-611-03

*ChiÒu cao lµm viÖc ®­îc tÝnh b»ng c¸ch ®èi víi hÖ m céng thªm 2m vµo chiÒu cao tíi sµn, ®èi víi hÖ feet US lµ céng thªm 6ft vµo chiÒu cao tíi sµn

** Khi ®ang n©ng (sµn ®­îc n©ng lªn), thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ chØ ®Ó ho¹t ®éng trªn bÒ mÆt v÷ng ch¾c, th¨ng b»ng

*** Kh¶ n¨ng leo dèc ®­îc ¸p dông khi di chuyÓn ë trªn dèc, Xem thªm phÇn h­íng dÉn vËn hµnh ®Ó biÕt thªm tØ lÖ ®é dèc.

**** Träng l­îng tïy thuéc vµo lùa chän vµ/ hoÆc tiªu chuÈn cña quèc gia

 

C¸c ®Æc ®iÓm næi bËt - §­îc thiÕt kÕ ®Ó dÔ dµng ®¸p øng nhu cÇu sö dông cña mäi kh¸ch hµng.   

C¸c ®Æc ®iÓm tiªu chuÈn

KÝch th­íc

GS-2646

 • ChiÒu cao lµm viÖc: 32 ft 8 in (9.92 m)
 • Kh¶ n¨ng t¶i lªn ®Õn: 1000 lb (454 kg)

T¨ng hiÖu suÊt lµm viÖc

 • Sµn c«ng t¸c b»ng thÐp kÝch th­íc 89 x 45.3 in (2.26 x 1.15 m)
 • Sµn më réng 36 in (0.91 m)
 • Lan can gËp víi cöa xoay hÕt chiÒu cao
 • Hai b¸nh l¸i phÝa tr­íc
 • S¹c ¾c quy tù ®éng
 • HÖ l¸i vµ n©ng t­¬ng thÝch
 • HÖ thèng c¶nh b¸o trªn m¸y
 • Nguån AC lªn sµn
 • §iÓm nèi d©y buéc
 • H­íng dÉn sö dông van h¹ thÊp sµn
 • Dõng khÈn cÊp ë b¶ng ®iÒu khiÓn trªn sµn vµ d­íi ®Êt
 • HÖ phanh ®Üa
 • C«ng t¾c dõng khÈn cÊp ë c¶ trªn sµn vµ d­íi ®Êt
 • Nh¶ phanh
 • Kho¸ liªn ®éng tèc ®é l¸i
 • Khay phô kiÖn xoay
 • Lèp  cøng kh«ng ®Ó l¹i vÕt
 • Bé phËn b¶o vÖ Pothole
 • C¶nh b¸o c¶m biÕn nghiªng cã thÓ nghe thÊy ®­îc
 • C¶nh b¸o xuèng dèc
 • Cßi ®iÖn
 • §ång hå ®o thêi gian

Nguån n¨ng l­îng

 • 24 V DC (4 ¾c quy 6 V 225 Ah)

 

C¸c lùa chän vµ phô kiÖn n»m ngoµi gi¸ tiªu chuÈn

T¨ng hiÖu suÊt

 • èng dÉn khÝ lªn sµn
 • Gi¸ ®ì èng cho lan can vu«ng
 •  
 • Sµn c«ng t¸c mét nöa ®­îc g¾n víi cöa xoay
 • Lan can bæ trî sµn c«ng t¸c
 • §­êng èng dÉn khÝ lªn sµn c«ng t¸c
 • DÇu thuû lùc lµm l¹nh
 • Lùa chän èng l¹nh (chØ dµnh c¸c èng trªn cÇn)
 • Bé b¶o vÖ thiÕt bÞ trong m«i tr­êng kh¾c nghiÖt c¬ b¶n
 • Bé b¶o vÖ bÇu läc giã tiªu chuÈn
 • Bé b¶o vÖ bÇu läc giã hiÖn ®¹i
 • Khay ®ùng dông cô
 • Hép ®Ìn huúnh quang
 • Dµn ®ì èng
 • Bé c¶nh b¸o
 • Bé gi¸ ®ì bé ®iÒu khiÓn
 • §Ìn b¸o sµn c«ng t¸c lµm viÖc
 • §Ìn b¸o l¸i phÝa tr­íc
 • N¾p hép ®iÒu khiÓn trªn sµn c«ng t¸c cã thÓ kho¸ ®­îc
 • Bé kÐo

 Nguån n¨ng l­îng

 • Bé thiÕt bÞ ®o ®éng c¬
 • Bé m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu AC (2500 hoÆc 3000 watts)
 • Bé s­ëi Êm khi khëi ®éng dïng trong thêi tiÕt l¹nh gi¸
 • Bé b¶o vÖ tr¸nh löa GS/LPS vµ DS UL558
 • Bé gi¶m thanh khi ®éng c¬ Diesel ph¸t tia löa/läc h¬i
 • Bé gi¶m thanh khi ®éng c¬ Diesel ph¸t tia löa ®iÖn
 • ThÓ tÝch b×nh x¨ng gas LPG: 33.5 lbs (15.19 kg)
 • B×nh x¨ng gas LPG bæ sung.

 

 

 

 

GIỚI THIỆU

Dòng thiết bị xe nâng tự hành GS2646 dạng cắt kéo nhỏ gọn, lý tưởng khi xoay xở trong các không gian chật chội, có khả năng làm việc xuất sắc trong nhà và ngoài công trường, các hoạt động bảo trì và lắp đặt với các bề mặt cứng và bằng phẳng.

A.Tăng: 0916357499 - 0966357499 - 0888221188 - 0888518518

Tư vấn trực tiếp 24/24.

- Nâng người làm việc độ cao từ 6m đến 32m khu vực miền nam.

- Cẩu và vận chuyển hàng hóa từ 500kg trở.

 

Nâng hạ xếp đỡ hàng hóa Container

- Lắp đặt máy móc – thiết bị - Nhà xưởng

- Mua bán Trao đổi các loại xe chuyên dùng

- Xe nâng 2 tấn – 10 tấn, Xe cẩu 2,5 tấn – 200 Tấn

 

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CẨU XE NÂNG XE NÂNG NGƯỜI BÌNH DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN GIÁ TỐT NHẤT.

Công ty chúng tôi có đội xe cực kỳ hùng mạnh, luôn đáp ứng nhu cầu cho khách

hàng khắp nơi trên các khu vực Bình Dương hay các khu vực lân cận. 

Hãy liên hệ ngay để được phục vụ tận nơi

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VĂN TĂNG

109/47/1A Đường số 8 Kp1, P.Linh Xuân Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Hotline: 0916357499 Trần Văn Tăng

 Email: ns.vantang@gmail.com

Website: http://www.vantang.com - www.vtcrental.com

 

Uy tín – Nhanh chóng – An toàn

Đáp ứng nhiệt tình nhu cầu của quý khách

Bãi xe: Ngã tư 550 Dĩ An Bình Dường, Tổng kho Sacombank KCN Sóng Thần, Tổng kho đường sắt dĩ an, Bãi xe miền Nam, Vòng xoay An lạc, Ngã tư thủ Đức,Ngã tư an Sương./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C¸c th«ng sè kü thuËt

 

Models

GS-2646

KÝch th­íc

US

MÐt

ChiÒu cao lµm viÖc tèi ®a

32 ft

9.92 m

A ChiÒu cao sµn lµm viÖc tèi ®a

26 ft

7.92 m

B ChiÒu dµi sµn- bªn ngoµi

                         - më réng

Bµn tr­ît më réng sµn

7 ft 5 in

10 ft 5 in

3 ft

2.26 m

3.18 m

0.91 m

C ChiÒu réng sµn- bªn ngoµi

3 ft 9.3 in

1.15 m

ChiÒu cao cña lan can

3 ft 7 in

1.09 m

ChiÒu cao v¸n ®Ó ch©n

6 in

0.15 m

D ChiÒu cao xÕp gän: lan can gËp

                                 Ray gËp

7 ft 5 in

5 ft 6 in

2.26 m

1.68 m

E ChiÒu dµi - xÕp gän

                    - khi v­¬n

7 ft 11 in

10 ft 10.5 in

2.41 m

3.31 m

F ChiÒu réng

3 ft 10 in

1.17 m

G Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc b¸nh xe

6 ft 1 in

1.85 m

H Kho¶ng c¸ch gÇm xe- t©m

 - víi bé phËn b¶o vÖ ®­îc triÓn khai

4 in

0.75 in

0.10 m

0.019 m

HiÖu suÊt

 

 

Kh¶ n¨ng t¶i

Kh¶ n¨ng t¶i- khi më réng sµn

1000 lbs

250 lbs

454 kg

113 kg

Tèc ®é l¸i- khi xÕp gän

Tèc ®é l¸i- khi n©ng

2.2 mph

0.5 mph

3.5 km/h

0.8 km/h

Kh¶ n¨ng leo dèc khi xÕp gän

30%

B¸n kÝnh quay- bªn trong

0

0

B¸n kÝnh quay- bªn ngoµi

7 ft 6 in

2.29 m

Tèc ®é n©ng/ h¹

30/33 gi©y

§iÒu khiÓn

T­¬ng thÝch

L¸i

Hai b¸nh tr­íc

Phanh ®Üa

Hai b¸nh sau

Lèp cøng kh«ng ®Ó l¹i vÕt

15 x 5 x 11 in

38 x 13 x 28 cm

Nguån nhiªn liÖu

24V DC (4 ¾c quy 6 V 225 Ah)

ThÓ tÝch hÖ thèng thuû lùc

3.75 gal

14.2 L

Träng l­îng m¸y

4312 lbs

1956 kg

         

Tiªu chuÈn: ANSI A92.5, CSA B354.4, ThÝch hîp CE, AS 1419.10, PB-10-611-03

*ChiÒu cao lµm viÖc ®­îc tÝnh b»ng c¸ch ®èi víi hÖ m céng thªm 2m vµo chiÒu cao tíi sµn, ®èi víi hÖ feet US lµ céng thªm 6ft vµo chiÒu cao tíi sµn

** Khi ®ang n©ng (sµn ®­îc n©ng lªn), thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ chØ ®Ó ho¹t ®éng trªn bÒ mÆt v÷ng ch¾c, th¨ng b»ng

*** Kh¶ n¨ng leo dèc ®­îc ¸p dông khi di chuyÓn ë trªn dèc, Xem thªm phÇn h­íng dÉn vËn hµnh ®Ó biÕt thªm tØ lÖ ®é dèc.

**** Träng l­îng tïy thuéc vµo lùa chän vµ/ hoÆc tiªu chuÈn cña quèc gia

 

C¸c ®Æc ®iÓm næi bËt - §­îc thiÕt kÕ ®Ó dÔ dµng ®¸p øng nhu cÇu sö dông cña mäi kh¸ch hµng.   

C¸c ®Æc ®iÓm tiªu chuÈn

KÝch th­íc

GS-2646

 • ChiÒu cao lµm viÖc: 32 ft 8 in (9.92 m)
 • Kh¶ n¨ng t¶i lªn ®Õn: 1000 lb (454 kg)

T¨ng hiÖu suÊt lµm viÖc

 • Sµn c«ng t¸c b»ng thÐp kÝch th­íc 89 x 45.3 in (2.26 x 1.15 m)
 • Sµn më réng 36 in (0.91 m)
 • Lan can gËp víi cöa xoay hÕt chiÒu cao
 • Hai b¸nh l¸i phÝa tr­íc
 • S¹c ¾c quy tù ®éng
 • HÖ l¸i vµ n©ng t­¬ng thÝch
 • HÖ thèng c¶nh b¸o trªn m¸y
 • Nguån AC lªn sµn
 • §iÓm nèi d©y buéc
 • H­íng dÉn sö dông van h¹ thÊp sµn
 • Dõng khÈn cÊp ë b¶ng ®iÒu khiÓn trªn sµn vµ d­íi ®Êt
 • HÖ phanh ®Üa
 • C«ng t¾c dõng khÈn cÊp ë c¶ trªn sµn vµ d­íi ®Êt
 • Nh¶ phanh
 • Kho¸ liªn ®éng tèc ®é l¸i
 • Khay phô kiÖn xoay
 • Lèp  cøng kh«ng ®Ó l¹i vÕt
 • Bé phËn b¶o vÖ Pothole
 • C¶nh b¸o c¶m biÕn nghiªng cã thÓ nghe thÊy ®­îc
 • C¶nh b¸o xuèng dèc
 • Cßi ®iÖn
 • §ång hå ®o thêi gian

Nguån n¨ng l­îng

 • 24 V DC (4 ¾c quy 6 V 225 Ah)

 

C¸c lùa chän vµ phô kiÖn n»m ngoµi gi¸ tiªu chuÈn

T¨ng hiÖu suÊt

 • èng dÉn khÝ lªn sµn
 • Gi¸ ®ì èng cho lan can vu«ng
 •  
 • Sµn c«ng t¸c mét nöa ®­îc g¾n víi cöa xoay
 • Lan can bæ trî sµn c«ng t¸c
 • §­êng èng dÉn khÝ lªn sµn c«ng t¸c
 • DÇu thuû lùc lµm l¹nh
 • Lùa chän èng l¹nh (chØ dµnh c¸c èng trªn cÇn)
 • Bé b¶o vÖ thiÕt bÞ trong m«i tr­êng kh¾c nghiÖt c¬ b¶n
 • Bé b¶o vÖ bÇu läc giã tiªu chuÈn
 • Bé b¶o vÖ bÇu läc giã hiÖn ®¹i
 • Khay ®ùng dông cô
 • Hép ®Ìn huúnh quang
 • Dµn ®ì èng
 • Bé c¶nh b¸o
 • Bé gi¸ ®ì bé ®iÒu khiÓn
 • §Ìn b¸o sµn c«ng t¸c lµm viÖc
 • §Ìn b¸o l¸i phÝa tr­íc
 • N¾p hép ®iÒu khiÓn trªn sµn c«ng t¸c cã thÓ kho¸ ®­îc
 • Bé kÐo

 Nguån n¨ng l­îng

 • Bé thiÕt bÞ ®o ®éng c¬
 • Bé m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu AC (2500 hoÆc 3000 watts)
 • Bé s­ëi Êm khi khëi ®éng dïng trong thêi tiÕt l¹nh gi¸
 • Bé b¶o vÖ tr¸nh löa GS/LPS vµ DS UL558
 • Bé gi¶m thanh khi ®éng c¬ Diesel ph¸t tia löa/läc h¬i
 • Bé gi¶m thanh khi ®éng c¬ Diesel ph¸t tia löa ®iÖn
 • ThÓ tÝch b×nh x¨ng gas LPG: 33.5 lbs (15.19 kg)
 • B×nh x¨ng gas LPG bæ sung.

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

GR15

Giá: 80,000,000

Hỗ trợ trực tuyến

0888221188

Anh Tăng


Điện thoại: 0888221188

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 •    Đang online:12
 • Ngày hôm nay: 40
 • Ngày hôm qua: 107
 • Tuần hiện tại: 964
 • Tháng hiện tại: 1726
 • Tổng lượt truy cập: 163714
 • site stats free